Obsługa księgowa  Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dla całej nieruchomości
 Rozliczanie wszelkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy właścicielami proporcjonalnie do ich udziałów
  Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości
  Przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami
 Otwarcie lub pomoc w otwarciu rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek. Wspólnota zakłada rachunek podstawowy na zaliczki na Eksploatację oraz pomocniczy na fundusz remontowy
  Pomoc w uzyskaniu kredytów na inwestycje i przygotowanie wniosków kredytowych do banku
  Dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów oraz rozliczenie indywidualnego zużycia energii cieplnej, wody itp
  Przygotowywanie naliczeń i rozliczeń zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości dla członków wspólnoty
  Pobieranie i windykacja pożytków
  Windykacja należności od właścicieli lokali oraz najemców części wspólnych na drodze sądowej i poza sądowej
  Pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością, w tym kosztów remontu i utrzymania nieruchomości
 Naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności oraz dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień i dochodzenie na drodze sądowej
  Prowadzenie sprawozdawczości GUS, ZUS, US
  Przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej
  Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  Sporządzanie okresowych analiz ekonomicznych i innych informacji na rzecz wspólnoty
  Prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy, założony w banku dla wspólnoty

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter)
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

L E G N I CA

ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter), 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 159

tel. kom: 509 558 541
administrator@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 199
mczerwinska@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ TECHNICZNY:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149

tel. kom: 509 558 540
mtolloczko@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 504 261 544
kpaluch@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 506 627 364
kpawlik@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 517 701 401
rpopilowski@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158

tel. kom: 505 760 295
ksiegowosc@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 199 260
bwiskowska@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 209 197
mtabin@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 203
jkondratowicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ OBSŁUGI SYSTEMU BANKOWEGO
tel. 76 819 90 91 wew. 153
tel. kom: 505 760 328
ajaskiewicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ (Woda, Ciepło):
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 507 229 267
ekrzywicka@prospector.nieruchomosci.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE:
tel. 604 072 260
tel. 697 075 260

K R A K Ó W

ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155