Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej.

Podpisywanie i renegocjowanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na:

 • Dostawę wody i odprowadzenie ścieków
 • Dostawę energii cieplnej
 • Wywóz nieczystości stałych
 • Dostawę energii elektrycznej
 • Konserwację i naprawy domofonów
 • Utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym części wspólnych nieruchomości
 • Przeglądy i usługi kominiarskie
 • Przeglądy gazowe, elektryczne, budowlane, obsługę kotłowni, udt itp.
 • Pełnienie dyżurów pogotowia technicznego
 • Czuwanie nad właściwą gospodarką energetyczną poprzez comiesięczną analizę zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu
 • Zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku
 • Występowanie w imieniu wspólnoty i jej członów o odszkodowania
 • Egzekwowanie od użytkowników lokali w ramach posiadanych możliwości i uprawnień, przestrzegania prawa budowlanego oraz regulaminu porządku domowego
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych
 • Wykonanie i dostarczenie właścicielom książeczek opłat z wydrukowanym numerem rachunku bankowego wspólnoty oraz danymi wpłacającego właściciela
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i weryfikacja warunków umów
 • Zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów wspólnoty, do których osoby upoważnione (zarząd wspólnoty) mają wgląd
 • Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 • Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynku
 • Wykonanie oznakowania budynku ( tj. Tablica administracyjna z numerem porządkowym budynku, tablica informacyjna)
 • Oferowanie tablic informacyjnych i pojemników na ulotki

 Administracja nieruchomościami Kraków i Legnica – Prospector

Obsługa administracyjna - prospectorobsługa techniczna nieruchomości - prospectorobsługa finansowo księgowa prospectorobsługa prawna nieruchomości
This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps