Obsługa księgowa

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dla całej nieruchomości
 2. Rozliczanie wszelkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy właścicielami proporcjonalnie do ich udziałów
 3. Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości
 4. Przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami
 5. Otwarcie lub pomoc w otwarciu rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek. Wspólnota zakłada rachunek podstawowy na zaliczki na Eksploatację oraz pomocniczy na fundusz remontowy
 6. Pomoc w uzyskaniu kredytów na inwestycje i przygotowanie wniosków kredytowych do banku
 7. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów oraz rozliczenie indywidualnego zużycia energii cieplnej, wody itp
 8. Przygotowywanie naliczeń i rozliczeń zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości dla członków wspólnoty
 9. Pobieranie i windykacja pożytków
 10. Windykacja należności od właścicieli lokali oraz najemców części wspólnych na drodze sądowej i poza sądowej
 11. Pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością, w tym kosztów remontu i utrzymania nieruchomości
 12. Naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności oraz dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień i dochodzenie na drodze sądowej
 13. Prowadzenie sprawozdawczości GUS, ZUS, US
 14. Przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej
 15. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 16. Sporządzanie okresowych analiz ekonomicznych i innych informacji na rzecz wspólnoty
 17. Prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy, założony w banku dla wspólnoty
Obsługa administracyjna - prospectorobsługa techniczna nieruchomości - prospectorobsługa finansowo księgowa prospectorobsługa prawna nieruchomości
This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps